Skip to main content

ท่านสร้างตํานานให้นวดธรรมาศรม

5 ตุลาคม 2561

"คุณแม่คิดว่าธรรมาศรม ควรจะเป็นที่ ๆ คลีน สะอาด สว่าง สงบ ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ ของคนที่เข้ามาทํางานเพื่อเป็นบารมีของคนทํางาน
เอาเรื่องส่วนตัว เอาผลประโยชน์ส่วนตัว เอาความไม่สุจริตออกไปให้ได้ ลองวางระบบการทํา งานในธรรมาศรมที่ไม่ยึด ติดอยู่กับบุคคล
และต้องระวังเรื่องการทํา งานที่มีวิธีการคิดเฉพาะตัว วางระบบเพื่อให้ทุกอย่างไปได้ไกล ไม่ว่าจะมีคุณแม่ หรือไม่มีคุณแม่
ไม่มีใครเป็นตัวอย่างได้ แม้แต่กรณีเดียวที่จะทํา ให้ธรรมาศรมเป็นนรก หรือเป็นเวทีที่จะให้คนมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
แต่ควรเป็นเวที ที่ให้ทุกคนได้สร้างบารมีในการที่จะใช้ชีวิต เพื่อที่จะรับใช้ผู้คนนะลูก"

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

เกี่ยวกับครูหมอ

ครูหมอสมพิศ ปิตะสิงห์ ถือเป็นหมอนวดไทยตํารับวัดโพธิ์รุ่นเก่า จากประสบการณ์
ทํางานนวดไทยที่เริ่มต้นในวัดโพธิ์ด้วยหมอนวด เพียง 14 คน จนถึงปัจจุบันมี
หมอนวด วัดโพธิ์มากกว่า 300 คน “หลักสูตรสอนนวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟู 200 ชั่วโมง”
เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
ที่ให้ความรู้และพัฒนาฝึกฝนผู้ นวดให้เกิดความชํานาญเพื่อบําบัดหรือการนวด
รักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

ครูสมพงษ์ วิเศษสุวรรณ ชีวิตในวันนี้ของครูสมพงษ์ วิเศษสุวรรณ
กลายเป็น "ครูสอนนวดไทยตํา รับวัดโพธิ์" มืออาชีพที่มีชื่อเสียงในนานาชาติ
ด้วยความที่คลุกคลีอยู่ใยู่ นวงการนวดไทยมา นานนับสิบปี ครูได้มองเห็น"
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม "มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งชีวิตและผู้คนที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านสุขภาพ ยิ่งโลกเปลี่ยนเร็ว สิ่งหนึ่งที่ครูคิด คือ "หมอนวดไทย
ก็ต้องปรับมุมความคิด ให้เร็วตาม บางครั้งก็ต้องคิดแบบล้ําหน้าเพราะหมอนวด
มีอิทธิพลต่อร่างกายและความเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย"

รายการ

40 Exercises Traditional Thai Self-Massage
40 Exercises Traditional Thai Self-Massage
31 ท่าฤาษีดัดตนแก้อาการ
31 ท่าฤาษีดัดตนแก้อาการ
ถาม & ตอบ: นวดอย่างไรดีกับครูหมอสมพิศ
ถาม & ตอบ: นวดอย่างไรดีกับครูหมอสมพิศ