Skip to main content

ครูหมอสมพิศ

ครูหมอสมพิศ ปิตะสิงห์ ถือเป็นหมอนวดไทยตํารับวัดโพธิ์รุ่นเก่า จากประสบการณ์ทํางานนวดไทยที่เริ่มต้นในวัดโพธิ์ ด้วยหมอนวดเพียง 14 คน จนถึงปัจจุบันมีหมอนวด วัดโพธิ์มากกว่า 300 คน “หลักสูตรสอนนวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟู 200 ชั่วโมง” เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ที่ให้ความรู้และพัฒนาฝึกฝนผู้ นวดให้เกิดความชํานาญเพื่อบําบัดหรือการนวดรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยอันล้ําค่า ไม่ให้สูญสลายหรือถูกทําลาย โดยมี อาจารย์หมอสมพิศ ปิตะสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถศาสตร์บําบัด ทําหน้าที่ออกแบบ หลักสูตรการเรียนการสอนนวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟู 200 ชั่วโมง คงดีไม่น้อยเลย ถ้ามีใครสักคนพยายามสะสมภูมิปัญญาการนวดไทย ร้อยเรื่องหัตถ ศาสตร์บําบัด ทักษะการแก้อาการ บําบัดและฟื้นฟูร่างกาย ให้ชนรุ่นหลังเรียนรู้ผ่าน เป็นภาพ เป็นเสียง เป็นตัวหนังสือ ฝึกปฏิบัติได้ ดังนั้นทีมนวดธรรมาศรม จึงขอใช้ โอกาสนี้นําองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูสมพิศ มายกระดับหมอนวดมือดีมี คุณภาพให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานปณิธานท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต