Skip to main content

กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น

Mindfulness Movement

ธนิสรา แก้วอินทร์ ผู้เผู้ชี่ยวชาญด้าน Mindfulness Movement ของเสถียรธรรมสถาน ได้ริเริ่มรูปแบบ Living Simply Living Luxury โดยอธิบายไว้ คือการเลือกวิถีชีวิชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ไม่สิ้นเปลืองปริมาณ เวลาและทรัพยากร เพื่อเราได้กลับมาใช้เวลากับคนในครอบครัว ให้ได้มากกว่าเดิม แต่ยังคงปริมาณคุณภาพของวิถีชีวิชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุข 3 ขั้น คือ สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และสุขเมื่อให้ ที่ส่งเสริม ให้มีสุขภาพที่ดี เป็นของชีวิตในอนาคตต่อไป

Spiritual Spirit

สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ
ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

แม่ชีพิสมัย ผิวขาว
ผู้ดูแลงาน อานาปานสติภาวนา

แม่ชีศุภรัตน์ คุณอริยเมธี
ผู้ดูแลงาน Spiritual Trip

พรทิพย์ ช้างแย้ม
ผู้ดูแลสื่อ www.thaiwho.org